ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

การตรวจประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานในการตรวจประเมิน ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศานสตร์ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

« 1 of 2 »

15,338 total views, 2 views today