การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ ครั้งที่ 2/2560 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 โดยในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เพื่อประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 25 สิงหาคม 2560

722 total views, 2 views today