กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียนติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อหารือแนวทางต่างๆในการพัฒนาและแก้ไข ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

761 total views, 1 views today