การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

       ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีนายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยในการประชุม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประชุมหารือแนวทางต่างๆในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

654 total views, 2 views today