การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลส 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น2 อาคารอำนวยการ ในการประชุมครั้งนี้จัดเพื่อให้การฝึกซ้อมย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

402 total views, 2 views today