กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (3rd RMUTP Conference on Engineering and Technology) โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น และภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0”โดยมี ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความตามต่างๆ อีกมากมายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณชั้น 5-6 อาคารกิจการนักศึกษา ซึ่งมี รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม

860 total views, 3 views today