การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
“Sustainable Industrial Innovation and Management” ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เอกสารเพิ่มเติม

SIME conference Template

SIME conference Template

National conference

348 total views, 2 views today