กิจกรรม

การหางานคุณภาพฯ สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงการสหกิจศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์เป็นวิทยากรให้ควมรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

524 total views, 1 views today