งานการเงินและบัญชี

 

 

นางสาววนรัตน์ มุกนนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4106 และ 4107

 

 

นางสาวปริยะดา ตระกูลอ่ำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4106 และ 4107

 

 

นางศรัญญา พิริยประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4100

 

 

นางสาวกมลวรรณ อาชวอาชานกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4106

 

 

นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4106

 

 

นางธัชมนตร์ กรวิจิตรสิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4107

ภาระงาน
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินสนับสนุนต่างๆ
2. ดำเนินการเบิก รับและจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝาก ถอนเงิน การเก็บรักษาและการนำส่งเงิน
4. จำทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรทุกประเภท
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม
7. จัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย