กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริการธุรกิจ

printAd.ปฐมนิเทศ

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา” และ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากองค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร และแกนนำนักศึกษาสันทนาการ

โดยกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6051 กองพัฒนานักศึกษา (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

366 total views, 2 views today