กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

กำหนดการ โครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๐๘.๐๐- ๐๘.๓๐ น. – ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. – พิธีเปิดและบรรยายโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. – การบรรยาย เรื่อง ชีวิตของบัณฑิต…ภายนอกมหาวิทยาลัย

โดย พ.ต.อ. ประกอบ พลเดช

รองผู้บัญคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. – การบรรยาย เรื่องงาน กยศ.หลังจบการศึกษา

โดย อ. จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. – พิธีมอบของที่ระลึก

โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา

๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น. – พิธีปิด

โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

546 total views, 4 views today