กำหนดการรับบัตรสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี นักศึกษาต้องรับบัตรอนุญาตเข้าห้องสอบจากคณะกรรมการพัฒนาวินัย เพื่อแสดงให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบปลายภาค

กำหนดการและเวลารับบัตรสอบ

370 total views, 2 views today