ข่าว

กำหนดการรายงานตัว ระดับปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี                .
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวผ่านเว็บไซต์
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
19 – 23 มิ.ย. 2560
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ชำระที่งานการเงิน ชั้น 2   คณะวิศวกรรมศาสตร์
– วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
– วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
– วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท
– วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท
20 – 23 มิ.ย. 2560
3. การนำส่งเอกสารมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารรายงานตัวและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1) ใบรายงานเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ใบ ติดรูปถ่ายสีสวมเสื้อสูทสีกรมท่าใบหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ
ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว
2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ขนาด  A 4 จำนวน  2  ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชน  ขนาด  A4 จำนวน  1  ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน  ขนาด  A4  จำนวน  1  ชุด
5)  สำเนาใบเสร็จชำระเงินผ่านธนาคาร  จำนวน 1 ชุด
3.2  แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่และรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1)  แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อประกอบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ จำนวน 1 ใบ ติดรูปถ่ายสีสวมเสื้อสูทสีกรมท่า
ใบหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ขนาด  1  นิ้ว
2)  สำเนาบัตรประชาชน  ขนาด  A4 จำนวน  1  ชุด
3.3 นำส่งเอกสาร ข้อ 1 – 2 มาส่งยังงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 มิ.ย. 2560
4.  เปิดภาคการศึกษาที่  1/2560 26 มิ.ย. 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนและกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดการดังนี้
2. เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

619 total views, 1 views today