กำหนดการสัมภาษณ์และทำสัญญาผู้กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสัมภาษณ์และทำสัญญาผู้กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2558 ผู้กู้ยืมรายใหม่ สัมภาษณ์ในวันที่ 10-15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.-16.30 น.

สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย ,อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์วัชรพันธ์  สุขเกิด ,อาจารย์สถาพร  สุริยันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผศ.กมลทิพย์  วัฒกีกำธร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์กมลพรรณ  จารุวาระกูล
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ อาจารย์ประสิทธิ์  แพงเพชร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อาจารย์ชลากร  อุดมรักษาสกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์นิโรจน์ เงินพรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ อาจารย์จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา อาจารย์พลังวัชร แพ่งธีระสุขมัย

ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาสัมภาษณ์ในวันที่ 10-15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.-16.30 น.

สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์
อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 4 (งานกองทุน ฯ) อาจารย์จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง

ประกาศผลสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายน 2558 และทำสัญญาในวันที่ 21-27 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

* หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการกู้ยืม

326 total views, 2 views today