กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ,อาจารย์มนชัย นรเศรษฐ์สิงห์ และอาจารย์คชพงษ์ สุมานนท์ ได้พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ฯ มาศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุด อาทิ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เป็นต้น โครงการจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

 

734 total views, 2 views today