กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ในวันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ.2561 นายศิวะนันท์ เดือนศิริรัน์ นายณัฐวุฒิ วิจิตรการักษ์ และ นายอรรณพ ฉายศิริ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2561 “กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้” ด้วยการส่งผลงานในการประกวดจากวัสดุเหลือใช้  โดยที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประดิษฐ์ “เครื่องปรับอากาศจากวัสดุเหลือใช้”  ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

695 total views, 1 views today