กิจกรรมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

« 1 of 3 »

982 total views, 6 views today