กิจกรรม

กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นผู้จัดกิจกรรมและควบคุมนักศึกษา

963 total views, 1 views today