กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม”Eng. Junior Freshy Games’61”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อการแข่งขัน“Eng. Junior Freshy Games’61” นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จะได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  จากการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 :: ช่างไฟฟ้าฟ้ากำลัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :: ช่างกลโรงงาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 :: ช่างยนต์

« 1 of 11 »

36,036 total views, 5 views today