กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ปวช.

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานปิดการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  จากการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – วันที่  6  มีนาคม  2561 ณ โรงยิม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการแข่งขัน
ประเภททีม
คะแนนรวม ++รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง++
ประเภทบุคคล คะแนนรวม ++รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่างไฟฟ้ากำลัง++

ดูภาพเพิ่มเติม

« 1 of 4 »

1,258 total views, 1 views today