ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560

ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

โดยบัณฑิตบันทึกภาพจากหน้าจอ หรือพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม นำมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

หากพบปัญหา โทร 02-665-3777 ต่อ 6764

44,529 total views, 1 views today