ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ขอความร่วมมือนักศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558

นักศึกษาสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตนเองได้ที่

http://203.158.144.140/UpdateCID/

หากมีข้อสงสัย สอบถาม ติดต่อ
  โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6783

354 total views, 6 views today