ขอความร่วมมือบุคลากรกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตามที่กองบริหารงานบุคคลขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้บุคลากรในสังกัดกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย กำหนดให้มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามแต่ละหน่วยงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรในสังกัดทั้งหมด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2558 นั้น

สามารถกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ที่ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/welfare/?do=report

224 total views, 8 views today