ข่าว

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล DINNER TALK “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล DINNER TALK

“ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

กิจกรรมการกุศล DINNER TALK  “ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิชาการสาธารณะและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองสาขา โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) เป็นองค์ปาฐก ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 – 21.00 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดภายในงาน >>>  https://www.quantum-thai.org/dinner-talk

693 total views, 1 views today