ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

**หมายเหตุ

โดยมีสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

  1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  5. สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  6. สาขาวิศวกรรมโยธา

972 total views, 4 views today