กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายชลากร  อุดมรักษาสกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ผศ.พิศิษฐ์ แสงชู-โต ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ  ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.40-12.00

858 total views, 3 views today