กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบมาตรวิทยาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงบุคลากรภายนอกที่สนใจในมาตรวิทยา นอกจากนี้ยังร่วมจัดทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และเปรียบเทียบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

969 total views, 1 views today