กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีคณาจารย์ และบุคลากร

เข้าร่วมประกาศเจตจำนง เพื่อตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

597 total views, 1 views today