กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร “เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช. เป็นปีแรก”

กองลูกเสือวิสามัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้เปิดกองลูกเสือวิสามัญ เป็นครั้งแรก ในรอบระยะกว่า 20 ปี ที่ระดับ ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปิดการศึกษา ระดับ ปวช. ไป และได้เปิดการศึกษาระดับนี้ ประจำปีการศึกษา 2558 กิจการลูกเสือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งและเป็นประวัติศาสตร์ของ มทร.พระนคร และวิชาลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษา ระดับ ปวช. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ ได้รู้จักระเบียบวินัย การแบ่งปัน     มีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมทั้งนักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยนักศึกษาจะมีการเรียนในกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เปิดกองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. ณ  อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

842 total views, 2 views today