คณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญา

ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อขอรับรองในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 เมษายน 2559

« 1 of 3 »

646 total views, 2 views today