คืนสู่เหย้า

BANeng59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ๕๙ ปี พระนครเหนือ 

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา (พระนครเหนือ) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือจองโต๊ะ ได้ที่ คณะกรรมการประจำสาขา ราคาโต๊ะละ 6,000 บาท 

** โต๊ะมีจำนวนจำกัด ผู้จองโต๊ะให้จ่ายเงินผ่านอาจารย์ผู้รับจองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ไม่มีบัตรขายหน้างาน

นายชลากร อุดมรักษาสกุล085-128-2919สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
นายสุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม086-305-8018สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
ผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ์089-115-9692สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง
085-914-6381สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ 081-447-9577สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล 085-142-1911สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ 081-838-6780สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายมนต์ชัย นรเศรษฐ์สิงห์ 089-996-7855สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นายธนะกิจ วัฒกีกำธร 081-903-8810สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ผศ.สมใจ เพียรประสิทธิ์ 081-551-8014สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท 089-666-6491สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายปฐมพงษ์ จำนงพันธ์ 061-978-8306สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

644 total views, 2 views today