กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการค่าย กิจกรรมการฝึกระเบียบแถว กิจกรรมการทำอาหารชาวค่าย การเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมทดสอบกำลังใจ การเดินทางไกล การแสดงรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรม

 4,927 total views,  1 views today