ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2559

นักศึกษาที่สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมกับค่าลงทะเบียน เป็นค่ากิจกรรมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (นักศึกษาชาย) จำนวนเงิน  2,120 บาท
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (นักศึกษาหญิง) จำนวนเงิน  1,580 บาท
ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (นักศึกษาชาย) จำนวนเงิน  2,120 บาท
ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (นักศึกษาหญิง) จำนวนเงิน  1,580 บาท

หมายเหตุ ชำระในวันเดียวกับวันมอบตัวนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 0-2836-3021 ต่อ 4133, 4218 และ 4213

456 total views, 4 views today