ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมกับค่าลงทะเบียน เป็นค่ากิจกรรมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558  ดังนี้

  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (นักศึกษาชาย)               จำนวนเงิน 2,600 บาท

  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (นักศึกษาหญิง)              จำนวนเงิน 2,500 บาท

  • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (นักศึกษาชาย)         จำนวนเงิน 2,600 บาท

  • ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (นักศึกษาหญิง)        จำนวนเงิน 2,500 บาท

***หมายเหตุ ชำระในวันเดียวกับวันมอบตัวนักศึกษาใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-836-3000 ต่อ 4133, 4218 และ 4213

402 total views, 2 views today