งานกิจกรรม สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail :  -
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4133

ภาระงาน
1. จัดทำแผนโครงการจัดกิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
3. ควบคุมดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
4. ควบคุมดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งและการดำเนินงานของชมรมนักศึกษา
5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย