งานกีฬา

 

 

นายอรรถพล ช่วยค้ำชู
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกีฬา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160 และ 4213

 

 

นางสาวกรรณิกา คล้ายโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4213

ภาระงาน
1. จัดทำแผนโครงการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดหาและควบคุมการใช้วัสดุเกี่ยวกับการกีฬา
3. ควบคุมดูแลการใช้และการบำรุงรักษาสนามกีฬา
4. ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและการอบรมกีฬาให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา
5. แนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ กติกาและวิธีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
6. ดำเนินการในการจัดแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกคณะ
7. สนับสนุนการจัดส่งนักศึกษาไปแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกคณะ
8. สนับสนุนการจัดส่งนักศึกษาไปแข่งกีฬาต่างสถาบัน
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย