งานบุคลากร

 


 

 

 

นางสาวเนตรนภา แสงเงิน
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4108

 

 

นางไพพรรณ นาคเกษม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4108

ภาระงาน
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะ
2. ร่วมจัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
3. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาของบุคลากร การจัดทำสถิติและการรายงานการลาทุกประเภท
4. จัดทำระบบฐานข้อมูลของบุคลากรภายในคณะให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และการประชุมสัมมนา
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
9. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของบุคลากรในคณะ การขอรับบำเน็จบำนาญและเงินทดแทน
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขทะเบียนประวัติ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยและความผิดทางแพ่ง