งานประกันคุณภาพการศึกษา


นายพิเชฐ จิระประเสริฐวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : pichet.ji@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
เรืออากาศตรีพลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : ponlakit.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162
นางสาววรรณรัฐ ประจิมนอก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : wonnarat.p@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
ภาระงาน

817 total views, 1 views today