งานประกันคุณภาพการศึกษา


นายพิเชฐ จิระประเสริฐวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : pichet.ji@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
เรืออากาศตรีพลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : ponlakit.j@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162
นางสาววรรณรัฐ ประจิมนอก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : wonnarat.p@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
ภาระงาน
1. จัดทำเอกสารงานคุณภาพตามระบบบริหารงานคุณภาพ
2.จัดเก็บเอกสารต้นฉบับคู่มือขั้นตอนการทำงาน เอกสารกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
3. จัดทำบัญชีแม่บทในการควบคุมเอกสารคุณภาพเพื่อบงชี้สถานะของเอกสารปัจจุบัน และป้องกันการนำเสนอเอกสารยกเลิกยกเลิกไปใช้
4. จัดทำระเบียบผู้ถือครองเอกสารคุณภาพที่แจกจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน
5. จัดทำเอกสารควบคุมฉบับล่าสุดแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารที่ล้าสมัย/ยกเลิก
6. จัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดทำเอกสารให้มีคุณภาพ
7. ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านประกันคุณภาพฯ
8. ควบคุมดูแลการใช้และบำรุงทรัพย์สินของทางราชการ
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,335 total views, 1 views today