งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอภิญญา ชุมนุมมณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4100
นางสาวกชรัตน์ ฉิมคล้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4100
ภาระงาน
1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ข่าสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ (สาขาวิชาและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)
3. ค้นหาข้อมูลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ
4. ตรวจสอบข้อมูลและนำข่าวสารต่างๆ เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ (เว็บไซต์คณะ, Facebook, Line ฯลฯ)
5. จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบแผ่นป้าย แบนเนอร์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คณะ
6. ถ่ายภาพ VDO กิจกรรมต่างๆ ทั้งในคณะและนอกคณะ
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,532 total views, 1 views today