งานพัสดุ

 


นางจุไรภรณ์ กิริติยกุลย์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119 และ 4120
นางสาวสุกัญญา ขจีนิวาสวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119 และ 4120
นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119 และ 4120
ภาระงาน

1,016 total views, 3 views today