งานพัสดุ

 


 

 

 

นางจุไรภรณ์ กิริติยกุลย์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119 และ 4120

 

 

นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4119 และ 4120

ภาระงาน
1. จัดวางระบบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา กรจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
2. ดำเนินการจัดซื้อ และจัดจ้างตามระเบียบราชการกำหนด มีการประเมินและจัดทำทำเนียบผู้ขายและผู้รับจ้าง
3. จัดทำทะเบียนพัสดุ และรายงานพัสดุประจำปี
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตามเวลาที่กำหนดอย่างเป็นระบบและสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
5. ควบคุมวัสดุคงคลังให้เป็นระบบและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมัคุณภาพ
6. ตรวจสอบรายงานครุภัณฑ์และพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ทางราชการ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย