งานวิจัยและพัฒนา

นางสาวพรพิศ ศิริมา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222, 4118 และ 4208
นายธนพล สวนลำไย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
ภาระงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ
2. จัดทำแผนงานวิจัย โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดหางบประมาณและแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัย
4. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ควบคุมดูแลและติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย
6. ติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย
7. บริหารงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัย
8. บริหารงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่ที่ได้รับอนุมัติ
9. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากร
10. ประสานงานการดำเนินงานวิจัยกับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

1,437 total views, 2 views today