งานวิชาการทหาร และลูกเสือ

 

 

นายประเสริฐ ชุมปัญญา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการทหาร และลูกเสือ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4141

 

 

นางสาวกนิษฐา ปิ่นวนิช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4115

ภาระงาน
1. จัดทำโครงการการศึกษาฝึกอบรมวิชาทหาร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร
3. ดำเนินการขอ - ถอนผ่อนผันทหารกองประจำการ และการลาศึกษาต่อของทหารหองประจำการ
4. ดำเนินการขอ - ถอนผ่อนผันทหารกองหนุนเรียกระดมพล
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย