งานวิชาทหาร – เรื่องผ่อนผันทหาร

ประกาศ!! งานวิชาทหาร

เรื่อง ขอผ่อนผันทหาร ครั้งที่ 1 (เฉพาะบุคคที่เกิด พ.ศ. 2539 เท่านั้น)

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. แบบสด. 9 จำนวน 4 ฉบับ
2. แบบสด. 35 จำนวน 4 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ฉบับ
5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
6. หนังสือรับรอง จำนวน 4 ฉบับ (เฉพาะจังหวัดพิจิตร)
7. แบบสด. 10 จำนวน 4 ฉบับ (กรณีย้ายภุมิลำเนา)
8. แบบสด. 43 จำนวน 4 ฉบับ (ถ้ามี)
9. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 4 ฉบับ (ถ้ามี)

ติดต่อ! งานวิชาทหารฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ แบบสด. 9 ต้องไปถ่ายแบบฟอร์ม ร้านถ่ายเอกสารชั้นล่าง อาคารกิจการนักศึกษา

หมดเขตส่ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

 

506 total views, 2 views today