งานสวัสดิการ และสุขภาพพลานามัย

 

 

นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการ
E-mail : -
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4222, 4224 และ 4233

 

 

นางปาริชาติ คำกองแก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาล
E-mail : -
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4190

ภาระงาน
1. จัดและควบคุมดูแลการให้บริหารเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
2. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ที่ประสบภัยวิบัติทางด้านต่างๆ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสุขภาพพลานามัย
5. ให้บริการปฐมพยาบาล และบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
6. จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้เพื่อการบริการปฐมพยาบาลและบริการสุขภาพ
7. บริการให้คำปรึกษาและแนวทางส่งเสริมเกี่ยวกับด้านสุขภาพและอนามัย
8. เผยแพร่ความรู้กับโรคติดต่อร้ายแรง ยาเสพติดและการป้องกันรักษา
9. จัดทำเวชระเบียนและสถิติผู้มาใช้บริการ