งานสารบรรณ

นางสาวสุภาพร มีศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
นางสาวกชพร ลี้ไพบูรย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102
นางสาวพัชรียา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
นางสาวจิตเกษม ใจแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109

 

ภาระงาน
1. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
2. จัดทำประกาศคำสั่ง และเอกสารราชการของคณะ
3. บริการติดต่อสื่อสารทางราชการ
4. เตรียมการและประสานงานในการจัดประชุมและบันทึกการประชุมของคณะ
5. ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะ
6. จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ จำแนกตามระเบียบราชการ และรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,663 total views, 1 views today