งานสารบรรณ

นางสาวสุภาพร มีศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
นางสาวกชพร ลี้ไพบูรย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4102
นางสาวพัชรียา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109
นางสาวจิตเกษม ใจแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4109

 

ภาระงาน

877 total views, 2 views today