งานหลักสูตร

ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหลักสูตร
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4169
นางสาวลลิตา นาคจำแลง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(หลักสูตรระดับปริญญาโท)
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
นางสาวศิริกุล ภู่จำนงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208

 

ภาระงาน
1. ศึกษาและทำความเข้าใจกับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่คณะฯ จัดการศึกษา
2. แนะนำ ชี้แจง เกี่ยวกับหลักสูตร แก่อาจารย์และบุคคลทั่วไป
3. เก็บรวบรวมหลักสูตร
4. ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร และรายงานผลการจัดการศึกษาตามเกรณฑ์ของ สกอ.
5. ประสานงานกับสาขาวิชา และงานทะเบียน จัดทำตารางสอนและตารางสอบ
6. เสนอแนะและตรวจสอบแผนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร และเก็บรวบรวมข้อมูล
7. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,450 total views, 2 views today