งานหลักสูตร

ผศ.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหลักสูตร
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4169
นางสาวลลิตา นาคจำแลง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(หลักสูตรระดับปริญญาโท)
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
นางสาวศิริกุล ภู่จำนงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208
นางสาวอโณทัย แซ่จิว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
(หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4118 และ 4208

 

ภาระงาน

900 total views, 3 views today