งานอาคารสถานที่

นายปรีชา ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นางสาวมณีวรรณ สายสุโชค
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นางกัลยา แก้วทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายชาญ สุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายคำรน เพ็งสุข
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายสมหวัง คล้ายประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายสมทรง นาคเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
ภาระงาน
1. จัดทำระเบียบที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
2. ดำเนินการวางแผนการใช้พื้นที่ในบริเวณคณะ
3. กำกับดูแลการก่อสร้างและการใช้พื้นที่ในบริเวณคณะ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอใช้อาคารเฉพาะกิจทุกประเภท
5. มอบหมายและควบคุมการปฏิบัติงานของนักการภารโรง คนงาน และคนสวน
6. ดำเนินการพัฒนาปฏิบัติงานของนักการภารโรง คนงาน และคนสวน
7. ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และระบบสาะารณูปโภค
8. ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
9. จัดและตกแต่งสถานที่งานเฉพาะกิจต่างๆ
10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,727 total views, 1 views today