งานอาคารสถานที่

นายปรีชา ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นางสาวมณีวรรณ สายสุโชค
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นางกัลยา แก้วทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายชาญ สุวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายคำรน เพ็งสุข
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายสมหวัง คล้ายประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
นายสมทรง นาคเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
E-mail : 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4135
ภาระงาน

989 total views, 2 views today