งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” แทนคำขอบคุณจากชาวพระนครเหนือ ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 11.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน เขียนคำอวยพร และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ  และร่วมกันรดน้ำ มอบดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 20 กันยายน 2560 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  1. ผศ.วัชรินทร์ แสงมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ผศ.โกศล นิธิโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. นางสัมปชัญ ดวงอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. นายประยุทธ นาคเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. ผศ.สุวิมล จุลวานิช คณะศิลปศาสตร์
  6. ดร.โรจน์รวี พจน์พัฒนพล คณะศิลปศาสตร์
  7. นางอุบลวัลล์ อินทรปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  8. นายวรพจน์ โหรวิชิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  9. ว่าที่ ร.ต.วิชัย โกศัลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 
« 1 of 7 »

1,824 total views, 2 views today