งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “สัมพันธ์จากใจ…สายใยราชมงคลพระนคร” ประจำปี 2559  ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันของทุกคณะ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 08.30 – 11.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน  และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดง

จากใจของคณาจารย์และบุคลากร โดยบรรยากาศในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และช่วงเวลาเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ในชื่องาน “สายสัมพันธ์ที่แน่นเหนียว หนึ่งเดียวพระนครเหนือ” ด้วยรักและผูกพันธ จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ แทนคำขอบคุณจาก ชาวพระนครเหนือ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 17.00 – 21.00 น. บรรยากาศในงานผู้ร่วมงานร่วมกันรดน้ำ และมอบดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 9 »

 

1,228 total views, 4 views today