งานเอกสารการพิมพ์

เบอร์โทร 0-2836-3000 ต่อ 4124

ภาระงาน
1. จัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสาร
2. ดำเนินและควบคุมการจัดพิมพ์ การจัดทำรูปเล่ม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายและการทำลายเอกสาร
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการผลิตเอกสาร
4. ควบคุมดูแลการใช้และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุการพิมพ์เพื่อการผลิตเอกสาร
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1,697 total views, 1 views today